Magnetická kontrola

Magnetické metody zkoušení materiálu slouží pro zjišťování plošných vad (trhliny, studené spoje, zaválcované šupiny na pleších…) umístěných na povrchu nebo těsně pod povrchem zkoušeného materiálu s využitím magnetických vlastností materiálů. Rozlišujeme 2 druhy magnetické zkoušky:

  1. magnetická zkouška prášková (magnetizační prostředky MR Chemie)
  2. magnetická zkouška fluorescenční (MR Chemie 76F, Fluoflux-Tiede)

K vytvoření magnetického pole v místě vady je nutno zkoušený předmět zmagnetovat a to kolmo na směr zjišťovaných necelistvostí. K tomu slouží 2 základní způsoby magnetizace:

  1. pólová magnetizace– na koncích nebo na části zkoušeného předmětu se vytvářejí magnetické póly buď trvale nebo na určitou dobu, vytvořené magnetické pole je většinou rozloženo ve směru podélné osy předmětu – tímto způsobem se zjišťují příčné necelistvosti – pro vytvoření takového magnetického pole používáme především přenosná magnetická jha (Helling UM 8, Německo) nebo magnetické cívky.
  2. cirkulární magnetizace– zde se využívá magnetických účinků elektrického proudu – magnetické pole vytváří uzavřené dráhy, jejichž roviny jsou kolmé ke směru el. proudu – zjišťujeme podélné necelistvosti. Cirkulární magnetování rozlišujeme:
    • magnetizace průchodem el. proudu,
    • magnetizace pomocným vodičem,                      
    • magnetizace indukcí proudu v předmětu.                                       Helling UM8

Kontrolu metodou magnetickou provádíme rovněž na montážních pracovištích nebo přímo ve výrobních závodech zákazníků.

Nedestruktivní kontrolu metou magnetickou provádíme na materiálu a svarech, na výrobcích, odlitcích a výkovcích v souladu s platnými normami EN, ISO, DIN, ASME dle požadavku zákazníka nebo dle postupů zkoušení předložených zákazníkem. [contact-form-7 id=“609″ title=“Kontaktní formulář  1″]